Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

k prodeji zboží v prodejně prodávajícího
Stavebniny STAVA s.r.o.
IČ: 445 65 062
zapsaného v obchodním rejstříku KS v Ústí nad Labem pod sp. zn. C.1885
se sídlem U trati č.1430/III, Nový Bor, PSČ 473 01

 

I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1. Tento reklamační řád upravuje práva kupujícího z vadného plnění, podmínky a způsob jejich uplatnění (dále jen “reklamace“) a odpovědnost prodávajícího z vadného plnění vyplývající.
2. Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, řídí se její uplatnění rovněž tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví něco jiného.
3. Kupující není oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění a prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:
je-li věc vadná v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
vada vznikla na věci opotřebením, způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci,
vadu způsobil kupující nesprávným užíváním, skladováním, údržbou, či jiným zásahem,
vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího,
jedná-li se o vadu, kterou musel kupující s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.


II – ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADY


1. V případě, že zboží trpí vadami, může kupující uplatnit u prodávajícího svá práva z vadného plnění („reklamaci“). Prodávající odpovídá za vady na zboží, vzniklé v době 24 měsíců od jeho převzetí kupujícím.
2. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy tehdy, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.
3. Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující možnost jako způsob vyřízení reklamace zvolit dodání nového zboží, opravu či přiměřenou slevu příp. odstoupení od smlouvy.
4. Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.

 

III – PODMÍNKY UPLATNĚNÍ REKLAMACE


1. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.
2. Kupující je povinen s předáním reklamovaného zboží prodávajícímu prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci a to buď předložením prodejního dokladu, záručního listu popř. jiným věrohodným způsobem.
3. Pokud není možné dopravit reklamované zboží prodejci běžným způsobem či se jedná o zboží, které je smontované či je součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

 

IV – LHŮTY V REKLAMACI


1. Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.
2. Kupující je povinen uplatnit svá práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že zboží je vadné. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou užíváním vadné věci, pokud o vadě kupující ví.
3. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou nemůže kupující zboží užívat.
4. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží za nové, neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.


V – VYŘÍZENÍ REKLAMACE


1. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout bez zbytečného odkladu, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
2. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení.
3. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
4. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace, vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.
5. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si skladné ve výši 2 Kč za kg/den příp. zboží prodat na náklady kupujícího, kterého o tom předem vyrozumí a poskytne mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

 

VI – NÁKLADY REKLAMACE


1. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

 

VII – ŘEŠENÍ SPORŮ


1. V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.
2. Kupující, který je spotřebitelem má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou s prodávajícím. V takovém případě je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k příslušnému subjektu, kterým je např. Česká obchodní inspekce (www.adr.coi.cz).
3. Kupující je rovněž oprávněn obrátit se se svým nárokem na příslušný soud.

 

VIII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tento reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
2. Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.1.2017, ruší platnost předchozích reklamačních řádů a je k dispozici v prodejně prodávajícího a na internetové adrese www.stava.org.
3. Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto reklamačním řádem dotčena.

 


V Novém Boru dne 1.1.2017

David Moc
jednatel společnosti


FaceBook.com Google Bookmarks Delicious Linkuj si ! Jaggni to! TopČlánky.cz
19.05.2017 18:53 | aktualizováno 19.05.2017 18:57 | přečteno 330x | komentuj | Moc David | Odeslat článek na e-mail


 

Diskuse:

Novinky
Likvidace vos a sršňů (27.08.2015 00:56 | Moc David
      ZLIKVIDUJEME VÁM VOSÍ NEBO ŠRŠNÍ HNÍZDO      
Sádrové omítky (25.04.2014 09:21 | Moc David
 Sádrové omítky nejen na beton   RIMANO UNI  v našem sortimentu     437,- / 25kg   Informace o materiálu: hlazená sádrová omítka na ruční zpracování směs hemihydrátu síranu vápenatého, vápenného hydrátu, perlitu a přísad na zlepšení přilnavosti nehořlavý materiál s třídou reakce na oheň A1, faktor difuzního odporu μ = 10  
ZBOŽÍ DNE - Nový sortiment (26.11.2013 10:31 | Moc David
 Nové zboží v sortimentu Perlinka G 120 A101 - 145g/m2 40x40mm 50m2 1000mm VERTEX   zamezuje tvorbě prasklin v podlahových potěrech     ZAKOUPIT ARMOVACÍ SÍŤ        
HELUZ FAMILY 50 2in1 (08.11.2011 21:28 | Moc David
 Dovolujeme si Vám představit zajímavou novinku společnosti HELUZ, cihelný blok HELUZ FAMILY 50 2in1.
Zákaznická karta ZDARMA (14.04.2011 03:23 | Moc David
Zákaznická karta pro rok 2011
Dovoz ZDARMA - snížení nákladů na stavbu !!! (18.01.2011 01:09 | Moc David
Připravili jsme pro Vás jedinečnou nabídku - Dovoz zboží zdarma do vzdálenosti 20KM !!!  
Nabídka stavebních prací (16.01.2011 21:09 | Moc David
Nabízíme možnost objednání stavebních prací  
Newsletter & RSS

Registrace automatického zasílání novinekMáte zájem dostávat nejnovější příspěvky přímo do vaší e-mailové schránky?


Nejnovější aktuality z www.stava.org Vám nabízíme také ve formátu RSS.www.stava.org/rss.php

Kontakt

Stavebniny Stava s.r.o.

 U Trati 1430
 47301 Nový Bor
   
 prodejna  777 558 448
 vedoucí prodeje  777 603 940
   

 

 


Email: info@stava.org
 

 


quick-mix chytré stavební hmoty